Verrassende Algemene Ledenvergadering in Best

Op 16 maart werd de jaarlijkse ALV georganiseerd, in Best. De traditionele verrassingsloop van Peter B was dit keer héél verrassend: Door enorme wateroverlast konden geen posten gezet worden. Deelnemers die toch waren komen opdagen, gingen zelf met kaart in de hand op pad op zoek naar posten die er niet waren. Het was echt leuk.

Intussen werd in het clubhuis van de PHV koffie gezet en de lunch voorbereid. Nadat de buiken rond waren gegeten, konden Peter V en zijn medebestuurders de vergadering beginnen, want daar ging het natuurlijk om, die dag.
Peter Voermans meldde de beoogde aansluiting van de NOLB bij het NOC*NSF en de voordelen daarvan en memoreerde de goede samenwerking met Omega, de mooie wedstrijden, de aanschaf van OCAD18, het Livelox abonnement. Vooruitkijkend naar 2024 en 2025 meldde de voorzitter dat deelname aan de City Cup van OV en deelname aan de Euro City Tour in onderzoek zijn. Aandacht wordt gevraagd voor de beperkte mens-capaciteit aan de wedstrijdcomputer en bij de trainingen: dat is gevaarlijk voor de continuïteit. Gezocht gaat worden naar een uitbreiding van het helpers-legioen én naar een awareness campagne onder de leden, omdat veel mensen niet weten hoeveel werk er komt kijken bij het organiseren van een wedstrijd en ook niet weten wat ze daar zelf aan bij kunnen dragen. Om de kennis van OCAD18 te verbeteren zal een workshop worden voorbereid. Vooruitlopend daarop wijst het bestuur op de online cursussen OCAD, baanlegging, etc. die nu ook op de NOLB site beschikbaar zijn.
De vaste punten werden in sneltreinvaart afgewerkt: verslag alv 2023 goedgekeurd, financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024 goedgekeurd, voorgestelde contributieverhoging voor gezinslidmaatschappen naar € 40 goedgekeurd, kascontrole in orde bevonden, aftredende bestuursleden Garnt, Mijke en Elly werden herkozen.
De Ger Heeskens Wisselpul werd toegekend aan Patrick Bleyens, voor zijn vele en goede werk rondom onze wedstrijdmaterialen en bij de wedstrijdorganisatie. De Gouden Klomp werd uitgereikt aan Monica. Peter B werd in het zonnetje gezet voor zijn werk voor KOVZ in het bijzonder en voor de oriëntatiesport in het algemeen: hij ontving een ingelijste proefdruk van de eerste kaart van KOVZ uit 1986. De Nederlandse kampioenen 2023 werden gehuldigd.

Bij de rondvraag werd geïnformeerd naar de Zwedenstages van de KOVZ; de wil is er maar de capaciteit ontbreekt. Onze Avond-OL krijgt weer geen NK status – want er is maar één Avond-OL in Nederland, een (open) NK status voor zowel Avond als oro hydro wordt onderzocht. Het bestuur werd door de aanwezigen onder luid applaus bedankt voor hun enorme inzet. En toen was het tijd voor de drank.